www.karpatech.skKarpatech Notification Server
Jednotlivé sekcie stránky

Aktuality
Produkty a služby
Karpatech Notification Server
ReDat3
Digitálny záznam zvuku
Digitálny záznam videa
Digitálny záznam IP tel.
GSM Alarm
Hlasová pošta
Faxový server
Automatická spojovateľka
Partneri
Kontakty

Jednotlivé sekcie stránky

Vyrozumievacie a varovné systémy
Systémy automatizovaného vyrozumenia a varovania sú určené na vyrozumenie (varovanie) určených osôb, ktoré sú v rámci svojej pôsobnosti činné pri riešení následkov mimoriadnych udalostí, alebo mimoriadnych situácií, pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach, prípadne osôb, ktoré môžu byť takouto mimoriadnou situáciou ohrozené.

Jedným z takýchto systémov je aj produkt s názvom Karpatech Notification Server (KNS). Tento systém nachádza široké uplatnenie pri riešení uvedených mimoriadnych poplachových udalostí, ako aj pri riešení špecifických situácií súvisiacich s hromadným odovzdávaním informácií širšiemu okruhu osôb. Použitie systému KNS eliminuje akékoľvek zlyhanie ľudského faktora, ktoré môže vyplývať z veľkého stresu a časovej tiesne pri vzniku poplachovej udalosti. Systém podstatne skráti čas potrebný na vyrozumenie osôb a vykoná prácu niekoľkých operátorov, resp. dispečerov súčasne.

Jedným systémom KNS môže byť riešené široké spektrum poplachových udalostí, ktoré môžu v organizácii nastať (požiar, zamorenie ovzdušia, únik nebezpečných látok, uloženie nástražného výbušného systému, iné nebezpečenstvo) . Systém predpokladá aj vznik niekoľkých poplachových situácií súčasne a umožňuje stanoviť prioritu pri vyrozumievaní, čo samozrejme nevylučuje možnosť súbežného vyrozumievania (poplachové situácie môžu mať rovnakú prioritu). Definovanie priorít jednotlivých udalostí umožňuje široké použitie systému aj v bežných pracovných podmienkach, bez vzniku akejkoľvek havarijnej, resp.krízovej situácie. Systém teda umožní podať akúkoľvek potrebnú informáciu užšej, resp. širšej skupine ľudí (zamestnancov) organizácie. V prípade, že počas tohoto vyrozumievania dôjde k vzniku dôležitej poplachovej udalosti s vyššou prioritou, systém KNS nebude nijakým spôsobom obmedzený priebehom menej dôležitého vyrozumievania. Systém KNS dokáže za určitých okolností spolupracovať s inými zariadeniami a technickými prostriedkami určenými na detekciu poplachových udalostí.

KNS uskutočňuje vyrozumievanie prostredníctvom privátnej, verejnej a mobilnej telefónnej siete a to hlasovou formou alebo prostredníctvom SMS správ. Systém môže súčasne vyrozumievať osoby aj textovou informáciou prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail). KNS môže vykonávať vyrozumievanie konkrétnej osoby na rôznych kontaktoch (tel. číslach, e-mailových adresách) až do doby potvrdenia prijatia informácie touto osobou. Systém poskytuje možnosť definovať aj úroveň takéhoto potvrdenia.
Download
Informácie k produktu Karpatech Notification Server vo formáte PDF
kns.pdf [558 KB]
Prezentácia produktu Karpatech Notification Server vo formáte PPS
kns.pps [6,619 KB]
Kontakty
Copyright (c) 2021 Karpatech s.r.o. Všetky práva vyhradené.